Vlijmen/Drunen

Algemene Voorwaarden Studieboerderij Vlijmen


Definities:

1. Studieboerderij: Studieboerderij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nr: 50989596


2. Contractant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Studieboerderij een Overeenkomst sluit in de regel: ouders/verzorgers van Leerling of de Leerling zelf.


3. Leerling: Iedere natuurlijke persoon welke voor de diensten van Studieboerderij wordt ingeschreven (waarbij aangetekend dat Leerling en Contractant ook dezelfde kunnen zijn).


4. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst terzake de levering van diensten die tussen Studieboerderij en Contractant tot stand komt.


5. Totstandkoming van de Overeenkomst: De Overeenkomst komt mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand en bovendien door ondertekening van het inschrijfformulier. Ze wordt tevens bevestigd door betaling van de eerste factuur.


6. Tarieven: de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst op www.studieboerderij.nl vermelde prijzen voor de diverse door Studieboerderij aangeboden diensten. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting, is geen BTW verschuldigd.


7. De duur van de Overeenkomst: De overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging en kan uitsluitend schriftelijk of langs elektronische weg worden opgezegd vóór de maandag van elke week, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken. Bij opzegging van een van meerdere afgenomen diensten, geldt de opzegtermijn van twee weken ten aanzien van elke afgenomen dienst afzonderlijk. De opzegtermijn van twee weken is niet van toepassing bij wijziging van het aantal dagen huiswerkbegeleiding, dit is mogelijk met ingang van de eerstvolgende maandag.

 
Algemeen:


1. Contractant verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van juiste adresgegevens t.b.v. facturatie en contact.


2. Persoonsgegevens worden door De Studieboerderij zorgvuldig bewaard en zijn toegankelijk voor medewerkers van De Studieboerderij. Tenzij Contractant hier bezwaar tegen maakt, zijn de onderwijsgegevens ook inzichtelijk voor de mentor of vakdocent op de school van de Leerling.


3. Contractant en Leerling hebben recht tot inzage en correctie met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens.


4. Door Leerling in vertrouwen aan De Studieboerderij of een van haar medewerkers ter beschikking gestelde informatie is, indien de Leerling dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de ouders en/of Contractant, tenzij De Studieboerderij dit tegen het belang van de Leerling acht of de fysieke of psychologische integriteit van de Leerling, klasgenoten of andere betrokkenen, op het spel staat. Dit ter beoordeling van De Studieboerderij.


5. Alle door De Studieboerderij geleverde lesmaterialen blijven intellectueel eigendom van Studieboerderij. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer uitdrukkelijk de naam van De Studieboerderij vermeld wordt en De Studieboerderij uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en onder voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.


6. De openingstijden van Studieboerderij staan op www.studieboerderij.nl vermeld. Leerlingen van de huiswerkbegeleiding dienen op de afgesproken dagen aanwezig te zijn. Afmelden kan uitsluitend door de ouders/verzorgers, bij voorkeur per mail.


7. De Studieboerderij is niet aansprakelijk voor vermissing van eigendommen tijdens het bezoek aan een Studieboerderij vestiging.


8. Voor de begeleiding en de leerling-administratie is De Studieboerderij volledig afhankelijk van de medewerking van de Leerling en de Contractant (meestal ouders). Als de Leerling niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is Studieboerderij hiervoor, en voor het dientengevolge niet welslagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.


9. De Studieboerderij biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. Ook is Studieboerderij niet verantwoordelijk voor huiswerk wat niet in de agenda genoteerd staat en het niet bij zich hebben van de benodigde onderwijshulpmiddelen (boeken, (werk)schriften, binas, rekenmachine etc.). Ouders worden hierover wel ingelicht. De Studieboerderij verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen het afgenomen dienstenpakket.


10. In gevallen van overmacht voor De Studieboerderij kan het voorkomen dat de omstandigheden in de begeleiding tijdelijk negatief beïnvloed worden. De Studieboerderij is hiervoor niet aansprakelijk.

11.De Leerling kan geschorst worden indien de Leerling zich niet houdt aan de gedragscode (huisregels) van De Studieboerderij, indien sprake is van aanhoudend storend of fysiek bedreigend gedrag of indien de Leerling met alcohol of drugs gesignaleerd wordt in of bij de vestiging van De Studieboerderij. Dit ter beoordeling van De Studieboerderij, echter onder vermelding van specifiek benoemd gedrag van de Leerling. Ingeval van schorsing worden de kosten van de door de Leerling gevolgde begeleiding gedurende de periode van de in artikel 7 van de Definities omschreven opzegtermijn in rekening gebracht.


12. Eventuele (factuur)klachten kunnen ingediend worden binnen 14 dagen nadat de klacht is ontstaan, bij de eigenaar van Studieboerderij of via E-mail:  info@studieboerderij.nl

 

 Tarieven en Betaling:


1. Contractant is aan De Studieboerderij het Tarief voor de door de Leerling gevolgde dienst verschuldigd.


2. De Studieboerderij is gerechtigd vanaf drie maanden na de start van de Overeenkomst de Tarieven te wijzigen en zal Contractant hiervan minimaal een maand van te voren schriftelijk op de hoogte stellen. In principe worden elke zomervakantie de prijzen herzien.


3. Huiswerkbegeleiding dient vooraf per maand betaald te worden. Mocht onverhoopt de nieuwe maand nog niet betaald zijn voor de aanvang hiervan, dan houdt De Studieboerderij zich het recht voor een leerling niet aan deze nieuwe maand te laten beginnen. Dit ontslaat Contractant niet van de plicht het openstaande bedrag alsnog te voldoen.


4. Bijlessen worden per maand achteraf gefactureerd en dienen binnen 14 dagen betaald te worden. Mocht onverhoopt de betaling binnen deze termijn niet ontvangen zijn, dan houdt De Studieboerderij zich het recht voor de betreffende leerling te weigeren. Dit ontslaat Contractant niet van de plicht het openstaande bedrag alsnog te voldoen.

5. Het opmaken van de factuur geschiedt direct na afloop van elke maand. Aansluitend daarop ontvangt Contractant de factuur

6. Bij elke overschrijding van de betalingstermijn zal Studieboerderij een betalingsherinnering verzenden.

7. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan De Studieboerderij kenbaar te worden gemaakt, tenzij Contractant de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.

 

Huiswerkbegeleiding:

1. De voor huiswerkbegeleiding geldende Tarieven zijn maandbedragen Hierbij is rekening gehouden met het feit dat niet iedere maand evenveel werkdagen bevat en dat leerlingen vrij zijn op de reguliere landelijke vrije dagen zoals 2e Paasdag, 2e Pinksterdag etc. Het maandbedrag is echter elke maand gelijk. Er wordt door Studieboerderij 10x per schooljaar gefactureerd (sept t/m juni).  

 

2. Extra huiswerkbegeleiding buiten de afgesproken dagen om, wordt apart in rekening gebracht.


3. Vakanties en feestdagen:

De Studieboerderij volgt de reguliere schoolvakanties en feestdagen en is dan ook gesloten. Tegen de zomervakantie gaan we er zonder tegenbericht van uit dat de Leerling tot de officiële datum van aanvang van de vakantie actief is bij De Studieboerderij. Voor eindexamenleerlingen wordt in onderling overleg de einddatum bepaald.


4. Bij ziekte van de Leerling die langer aanhoudt dan vijf aaneengesloten afspraakdagen (dagen waarop de Leerling naar De Studieboerderij zou komen), brengt De Studieboerderij, op aanvraag van de ouders, de daaropvolgende ziektedagen niet in rekening. Het verzuim kan aannemelijk gemaakt worden door bijvoorbeeld een verklaring van de huisarts.

 

 

Bijlessen


1. De minimale afname van bijles is 1x per week.


2. Vanaf het moment van inschrijving zijn de eerste vier bijlessen verplicht; daarna geldt voor opzegging het bepaalde in artikel 7 van Definities.


3. Bij de start van de begeleiding wordt in principe een vaste dag en tijd gepland.


4. De Leerling mag een bijles in overleg met de docent proberen te verzetten. Dit dient dan wel min. 24 uur voor aanvang van de bijles besproken te zijn, anders wordt de bijles in rekening gebracht.


5. Als een bijles afgezegd wordt vanwege verhindering van de docent, wordt de les niet in rekening gebracht.